OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

obchodní společnosti
Lowellpro s.r.o.
se sídlem Trachovec 3052/1, Ostrava Martinov, 72300
identifikační číslo: 28615492
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Ostrava
zabývající se prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.lowellpro.cz/

 

1. Základní ustanovení

 

1.1 Správcem osobních údajů je společnost Lowellpro s.r.o., se sídlem Trachovec 3052/1, Ostrava Martinov, 72300, IČ: 28615492 (dále jen „Správce“) která je zároveň provozovatelem elektronického obchodu.

 

1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

 

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě vyplnění Vaší objednávky.

 

2.2 Jedná se o identifikační a kontaktní údaje, nezbytně nutné k řádnému plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřeli či hodláte uzavřít. Jedná se o kupní smlouvu, která je uzavřena na dálku, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

2.3 Další kategorie údajů získává Správce na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na webu https://www.lowellpro.cz/. Procházením webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1 Správce má zákonné důvody ke zpracování osobních údajů. Za zákonné důvody považujeme plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu, za účelem cílené nabídky produktů a služeb, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a také souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, který poskytnete Správci v případě, kdy ještě nedošlo k objednávce zboží či služeb.

 

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Účelem zpracování osobních údajů je také zasílání obchodních sdělení a další marketingová činnost.

 

3.3 Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 

4. Doba uchování údajů

 

4.1 Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytně nutná pro řádné plnění předmětu smlouvy a pro uplatnění nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem (konkrétně po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

4.2 Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení, i když zatím nedošlo k nákupu zboží či služeb, má Správce právo zpracovávat poskytnuté osobní údaje až do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 15 let.

 

4.3 Po uplynutí této lhůty Správce osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů

 

5.1 Příjemcem osobních údajů se rozumí subdodavatel Správce, který se podílí na provozu internetového obchodu https://www.lowellpro.cz/.

 

5.2 Správce využívá pro provoz internetového obchodu službu FineEshop, kterou provozuje společnost FineSolution s.r.o., se sídlem Pod Táborem 54/10, Praha 9 - Hrdlořezy, PSČ 190 00, IČ 24301230, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194470. Správce uzavřel se společností FineSolution s.r.o. zpracovatelskou smlouvu, která je součástí Obchodních podmínek služby FineEshop. Společnost FineSolution se zavazuje, že osobní údaje mohou být využity pouze pro účely řádného fungování služby FineEshop, přímé komunikace se Správcem a pro statistické potřeby poskytovatele.

 

5.3 Správce dále využívá služeb subdodavatele, konkrétně …  

 

5.4 Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.

 

6. Vaše práva

 

6.1 Podle podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně, na adresu uvedenou v článku 8.4 těchto podmínek.

 

6.2 Pokud se domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1 Správce prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

7.2 Přístup k osobním datům je vázaný heslem. Osobní data jsou pravidelně zálohována a bezpečnost komunikace zajišťuje šifrování (SSL certifikát).

 

7.3 Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby Správce a jeho subdodavatelů.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte s jejich zněním a akceptujete je v celém rozsahu.

 

8.2 Zaškrtnutím souhlasu udělujete Správci souhlas s těmito podmínkami, potvrzujete, že poskytnuté údaje jsou přesné, a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8.3 Správce je oprávněn změnit tyto podmínky a bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi na internetových stránkách https://www.lowellpro.cz/.

 

8.4 Kontaktní údaje Správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: Trachovec 3052/1, Ostrava Martinov, 72300, e-mail: info@lowellpro.cz, telefon: +420 734259979.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné ke dni 25.5.2018